Tuo metu laikinai nušalintas narys privalo mokėti nario mokestį, tačiau negali dalyvauti susirinkimuose. Su skaičiais visi gali susipažinti mūsų ataskaitose, todėl pasakysiu tik pačius svarbiausius. Korespondencija turi būti siuntėjo pasirašyta, t. Profesinės sąjungos nariu gali būti visi Lietuvoje veikiančiose farmacijos įmonėse, sveikatos priežiūros įstaigose, farmacijos organizacijose bei institucijose dirbantys, farmacijos specialistai, ne jaunesni kaip 14 metų, dirbantys pagal darbo sutartį ar kitais pagrindais, nedirbantys pensininkai, taip pat asmenys, atleisti iš darbo ne dėl savo kaltės ir tapę bedarbiais, pripažįstantys įstatus ir mokantys nario mokestį, sutinkamai su šių įstatų Etikos komisija iš savo narių išrenka pirmininką, kuris vadovauja Etikos komisijos darbui. MB nariai už MB prievoles atsako tik savo įnašais į mažąją bendriją, t.

Sąjungos tikraisiais nariais gali būti specialistai, užsiimantys kultūros paveldo tyrimais, konservavimu, restauravimu, atkūrimu, projektavimu ir tvarkybos darbais, dirbantys paveldosaugos ir paveldotvarkos srityje Lietuvos Respublikos piliečiai, pripažįstantys šiuos įstatus, dalyvaujantys Sąjungos veikloje ir mokantys nario mokestį. Sąjungos garbės nariais gali būti istorijos ir kultūros paveldo apsaugai ir restauravimui nusipelnę asmenys.

Jais gali būti tiek Lietuvos Respublikos, tiek užsienio valstybių piliečiai. Sąjungos nariais-rėmėjais gali būti Lietuvos bei užsienio piliečiai ar organizacijos, materialiai ir moraliai remiantys Sąjungos veiklą.

Narių priėmimo tvarka: Tikrųjų narių priėmimas: Sąjungos nariu tampama Valdybai priėmus teigiamą sprendimą, sumokėjus stojamąjį mokestį ir įtraukus asmenį į Sąjungos narių sąrašą; Garbės narių priėmimas: Asmuo, teikiantis pasiūlymą dėl garbės nario priėmimo, užpildo nustatytos formos prašymą, kuriame nurodo siūlomo asmens nuopelnus, už kuriuos jam gali būti suteiktas garbės nario statusas; Nariams—rėmėjams išduodami narių—rėmėjų pažymėjimai.

Nario mokestis: Sąjungos tikrieji nariai privalo mokėti stojamąjį mokestį ir metinį nario mokestį, kurių dydžius nustato Sąjungos suvažiavimas. Garbės nariai ir nariai — rėmėjai mokesčių nemoka.

profesines sajungos nariu inasu dydis

Narystės nutraukimas. Narystė nutrūksta esant bent vienai iš šių aplinkybių: Etikos komisijos pasiūlymu nutraukti narystę, jei Sąjungos narys rimtai nusižengė profesinei etikai ar vykdė veiksmus, iš esmės nesuderinamus su paveldosaugos principais; Tikrajam nariui daugiau nei trejus metus nesumokėjus nario mokesčio, jo narystė sustabdoma; Valdybos sprendimai dėl Sąjungos narių narystės nutraukimo gali būti apskųsti Sąjungos suvažiavimui arba Etikos komisijai.

Išstojęs arba pašalintas Sąjungos narys atlygina skolas, grąžina turėtą Sąjungos turtą; stojamieji nario įnašai ir mokesčiai ar kitaip Sąjungos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami. Nutrūkus narystei, ją atnaujinti galima ne anksčiau, kaip po trejų metų. Narių teisės: Tikrieji nariai turi šias teises: Garbės nariai turi visas tikrųjų narių teises, tačiau negali būti renkami į Sąjungos valdymo ir kontrolės organus, išskyrus Etikos komisiją.

Nariai-rėmėjai turi šio straipsnio Jie negali būti renkami į Sąjungos valdymo ir kontrolės organus. Nario pareigos: Sajungos organai yra Sąjungos visuotinis narių susirinkimas toliau — Suvažiavimaskolegialus valdymo organas — Sąjungos valdyba toliau — Valdyba ir vienasmenis valdymo organas — Sąjungos pirmininkas.

Sąjungos organų kompetenciją, veiklos organizavimą ir kitus klausimus reglamentuoja šie įstatai ir galiojantys įstatymai. Sąjungoje sudaroma konferencija, turinti dalį visuotinio narių susirinkimo teisių. Aukščiausias Sąjungos organas yra visuotinis Sąjungos narių susirinkimas - Sąjungos suvažiavimas. Suvažiavimas atlieka šias funkcijas: Sąjungos pirmininkas gali būti renkamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės; Skyrių pirmininkai įtraukiami į Valdybos sudėtį, tai yra Suvažiavimo paskirti Sąjungos skyrių pirmininkai tampa Sąjungos valdybos nariais; Eilinį Suvažiavimą Valdyba privalo sušaukti kas treji metai.

Algirdas Rašimas. Kaip mes kūrėme profsąjunga. III dalis

Apie įvyksiantį Suvažiavimą nariai papildomai informuojami elektroninėmis ryšio priemonėmis. Suvažiavimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančių narių balsų dauguma, išskyrus Sąjungos įstatų keitimą, Sąjungos pertvarkymą, reorganizavimą, veiklos nutraukimą.

profesines sajungos nariu inasu dydis

Nesusirinkus kvorumui, pakartotinis Sąjungos suvažiavimas šaukiamas ne vėliau kaip per mėnesį. Pakartotinis Sąjungos suvažiavimas yra teisėtas nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus. Apie pakartotinį Sąjungos suvažiavimą gali būti paskelbiama skelbiant apie Sąjungos profesines sajungos nariu inasu dydis tame pačiame skelbime.

Jeigu skelbime apie Sąjungos suvažiavimą nėra paskelbiama apie pakartotinį Sąjungos suvažiavimą, apie pakartotinį Sąjungos suvažiavimą paskelbiama tokia pačia tvarka kaip ir apie šaukiamą Sąjungos suvažiavimą.

Konferencija neturi teisės priimti sprendimų dėl Sąjungos įstatų keitimo bei dėl Sąjungos pertvarkymo ir pabaigos reorganizavimo ar likvidavimo.

Valdyba šaukia Konferenciją tarp Suvažiavimų, Sąjungai iškilusių klausimų - Valdybos veiklos tarpinių ataskaitų, etinių ir ūkinių klausimų svarstymui. Konferenciją sudaro Sąjungos narių deleguoti atstovai. Atstovavimo kvotą nustato Sąjungos Valdyba. Konferencijos posėdžiuose vienas delegatas turi vieną balsą. Sprendimai priimami paprasta Konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma. Valdybą sudaro 15 narių. Jie renkami ir tvirtinami Suvažiavimo metu trejiems metams.

Suvažiavimo išrinktas Sąjungos pirmininkas vadovauja Valdybos darbui ir yra kartu Valdybos pirmininkas. Valdyba atlieka profesines sajungos nariu inasu dydis funkcijas: Valdyba Sąjungos pirmininko teikimu iš Valdybos narių renka pirmininko pavaduotojus. Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas Valdybos narys.

profesines sajungos nariu inasu dydis

Valdyba iš jos narių sudaro sekretoriatą, kurio kompetencijai priklauso: Valdybos posėdžiai turi būti šaukiami ne rečiau kaip kartą per 3 tris kalendorinius mėnesius. Valdybos posėdžius šaukia Sąjungos pirmininkas. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Sąjungos pirmininko, kuris kartu yra ir Valdybos pirmininkas, balsas. Sąjungos pirmininką toliau — Pirmininkas slaptu balsavimu trejiems metams renka Suvažiavimas.

Pirmininko kompetencija: Negalėdamas eiti savo pareigų dėl pateisinamų priežasčių, Pirmininkas gali atsistatydinti nepasibaigus kadencijai, apie tai raštu Pirmininkas turi pranešti Valdybai. Jeigu Pirmininkas nevykdo savo pareigų, Valdyba pareiškia jam nepasitikėjimą ir šaukia neeilinį Suvažiavimą, kuris Pirmininką atstatydina ir išrenka naują Pirmininką. Pirmininkui negalint vykdyti pareigų iki kadencijos pabaigos, Sąjungos pirmininko, o kartu ir Valdybos pirmininko pareigas eina vyriausias pagal amžių Pirmininko pavaduotojas.

Pirmininkui laikinai negalint eiti pareigų, jo pareigas eina vienas iš pavaduotojų.

Revizijos komisija yra Sąjungos veiklos kontrolės organas. Revizijos komisijos narių skaičių nustato ir Revizijos komisiją trejiems metams renka Suvažiavimas.

profesines sajungos nariu inasu dydis

Revizijos komisija iš savo narių išrenka pirmininką, kuris vadovauja Revizijos komisijos darbui. Revizijos komisijos funkcijos: Etikos komisijos narių skaičių nustato ir Etikos komisiją trejiems metams renka Suvažiavimas.

Etikos komisija nagrinėja profesinės etikos ir kitus šiurkščius paveldosaugos ar paveldotvarkos reikalavimų pažeidimus.

  • Nuo kokio amžiaus varpa nustoja stovėti
  • Į kurį gydytoją turėčiau kreiptis dėl varpos problemos
  • Profesinės sąjungos valdyba.

Etikos komisija iš savo narių išrenka pirmininką, kuris vadovauja Etikos komisijos darbui. Etikos komisija apie savo darbą raštiškai informuoja Valdybą. Etikos komisija už savo veiklą atsiskaito Suvažiavimui. Valstybės ir savivaldybių skirtos tikslinės lėšos; Sąjungos lėšos gali būti naudojamos: Lėšų gavimo ir panaudojimo apskaitą tvarko vyriausiasis finansininkas, kurio atlyginimo dydį nustato Valdyba ir tvirtina Suvažiavimas.

Lėšų gavimą ir panaudojimą kontroliuoja Revizijos komisija. Už lėšų gavimą ir panaudojimą Valdyba atsiskaito Suvažiavimui. Sąjungos įstatų pakeitimus papildymus gali inicijuoti bet kuris Sąjungos narys. Pasiūlymai dėl įstatų pakeitimo ir papildymo teikiami Valdybai.

Sąjungos įstatai ir jų pakeitimai papildymai įsigalioja juos įregistravus Juridinių asmenų registre LR įstatymų nustatyta tvarka.

Teisininko komentaras. Skolų išieškojimo iš MB narių ir vadovų ypatumai

Informaciją pateikia Valdybos sekretoriatas. Už tokios informacijos pateikimą atsako Pirmininkas. Informacija apie Sąjungos reorganizavimą ar likvidavimą skelbiama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Vieši pranešimai skelbiami Sąjungos internetinėje svetainėje, adresas www. Kiekvienas Sąjungos narys tikrasis, garbės ir rėmėjas turi teisę susipažinti su Sąjungos veiklos dokumentais: Sąjungos įstatais, metinėmis finansinėmis ataskaitomis, Valdybos, Revizijos komisijos ir Etikos komisijos veiklos ataskaitomis, audito išvadomis bei ataskaitomis, Suvažiavimų bei Konferencijų protokolais, Valdybos posėdžių protokolais bei sprendimais, kitais Sąjungos dokumentais, kurie turi būti vieši pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Nariui pareikalavus raštu, Sąjungos pirmininkas privalo išduoti prašomų dokumentų kopijas per 7 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos. Dokumentų kopijos ar kita informacija Sąjungos nariams pateikiama nemokamai. Bendroji informacija apie Sąjungos veiklą ir jos organų darbą skelbiama Sąjungos internetiniame puslapyje.

Apie įvyksiantį Suvažiavimą ar Konferenciją taip pat gali būti papildomai skelbiama Sąjungos internetiniame puslapyje.

Informacija Sąjungos nariams gali būti siunčiama elektroninėmis ar kitokiomis ryšio priemonėmis. Sąjungos kūrybiniai padaliniai skyriai, sekcijos, draugijos, grupės ir t.

profesines sajungos nariu inasu dydis

Sprendimus dėl filialų, atstovybių bei kūrybinių padalinių steigimo, filialų, atstovybių bei kūrybinių padalinių veiklos nutraukimo priima Sąjungos Suvažiavimas. Filialams, atstovybėms bei kūrybiniams padaliniams vadovauja visuotiniame filialų, kaip padidinti varpos nuotrauka pries po to bei kūrybinių padalinių susirinkime išrinktas pirmininkas.

Filialai, atstovybės bei kūrybiniai padaliniai nėra savarankiški juridiniai asmenys, neturi savo rekvizitų ir veiklos reglamentų, savo darbe vadovaujasi Sąjungos įstatais. Sąjungos veikla gali būti sustabdyta arba nutraukta teismo sprendimu LR Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Sąjungą likvidavus, jos turtas ir lėšos panaudojamos likvidavimo komisijos sprendimu įstatymų nustatyta tvarka. Apie Profesines sajungos nariu inasu dydis likvidavimą taip pat gali būti papildomai skelbiama Sąjungos internetiniame puslapyje.

Įstatai sudaryti ir pasirašyti trimis egzemplioriais du tūkstančiai aštuntųjų metų lapkričio mėnesio dvidešimt septintą dieną, Vilniuje.